top of page

Contact:

Prof.dr. Cok Bakker
leider werkgezelschap
06-24552594

Wanneer doe ik als professional mijn werk ‘goed’?

En hoe weet ik dat ik ‘het goede’ doe?

Waar staan wij voor met onze organisatie?

Waar zit de ‘flow’? Wat drijft ons?

​Het antwoord is er hoogstwaarschijnlijk al. We moeten dat alleen boven water zien te krijgen en in ontwikkeling zien te brengen.

Trefwoorden: wat?

inspiratie – bezinning – zinvol werk – integer zijn – ‘deep learning’  - onze missie – bronnen van zin verkennen

Trefwoorden: hoe?

identiteitsscan – moreel beraad – masterclass – studiedag – interactieve lezing – samen denken, ervaren en ontwikkelen

DE ADVIESGROEP

De Utrechtse Adviesgroep Agilo bv is een samenwerkingsverband van academici die adviseren, begeleiden en onderzoek doen naar vraagstukken waarin Identiteit, Levensbeschouwing en de onderwijs- of organisatiecultuur elkaar raken.

De expertise van het werkgezelschap is een interdisciplinaire 'mix' van theologie, religiewetenschap, ethiek, psychologie, pedagogiek, onderwijskunde en bestuurskunde.

Kenmerkend voor de bijdragen die wij leveren is een dynamische en realistische interpretatie van het begrip identiteit: alle concrete, alledaagse keuzen die men binnen een organisatie maakt zijn 'waardengeladen' en zijn ín dat denken, ervaren en handelen bouwstenen van de identiteit van de (onderwijs-)organisatie.

De begeleiders van de Utrechtse Adviesgroep zijn expert in het bespreekbaar maken van de levensbeschouwelijke of waardendimensie van professionele organisaties.

De Adviesgroep
Adviesdomeinen
Agilo en onderwijs

ADVIESDOMEINEN

Agilo en onderwijs

Gesprekken over schoolidentiteit kennen een lange geschiedenis. Zeker in de Nederlandse geschiedenis van onderwijsverzuiling. Deze gesprekken over de identiteit van een onderwijsorganisatie zijn gesprekken van het hoogste belang, maar soms blijken deze gesprekken een verplicht nummer of lijken ze niet meer van deze tijd. 


Onze opvatting daarover:

  • elke school, religieus of niet, heeft een eigen identiteit

  • al het handelen binnen de school is waardengeladen; onderwijs is nooit neutraal

  • de vraag is cruciaal of een leraar, een schoolleider of een bestuurder zich dat als een professional bewust is

  • professionals zijn ‘reflective practitioners’  en reflecteren op hun handelen

  • in deze fundamentele reflectie op het alledaagse ontstaat zicht op de levensbeschouwelijke identiteit van de school

  • het is belangrijk tijd en ruimte te maken voor deze vorm van reflectie (dat vraagt leiderschap)

  • sinds vele jaren zijn wij betrokken bij het vormgeven van identiteitsberaad op scholen en onderwijsinstellingen, variërend van inspiratiebijeenkomsten en lezingen tot meerjarige trajecten van Structureel Identiteitsberaad

Agilo en organisatievraagstukken

Agilo en organisatievraagstukken

Kennisintensieve organisaties krijgen hun specifieke identiteit door de professionals (de kenniswerkers) die samen de organisatie maken. Voor een deel is dat gestandaardiseerd en voldoet het handelen aan protocollen en richtlijnen. Voor een groot deel echter wordt de kwaliteit bepaald door hun subjectieve en daarmee normatieve interpretaties. 


Wie is de persoon van de professional? En hoe beïnvloeden persoonlijke overwegingen en keuzeprocessen (uiteenlopend van de eigen levensbeschouwelijke biografie tot aan toevallige subjectieve voorkeuren) de ‘performance’ van een professional?
En hoe ontstaat langs deze weg de specifieke identiteit van een organisatie of bedrijf?


Vanuit de Utrechtse Adviesgroep  wordt ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van deze organisatievraagstukken.

Agilo en mediation

Agilo en mediation bestuursvraagstukken

In het expliciet maken van de waarden- en normendimensie van een organisatie komen soms botsende waarden en belangen aan het licht. Te allen tijde heeft het de voorkeur door een goede, professionele dialoog deze spanningen te benutten als ontwikkelmogelijkheden. 


Vanuit de Utrechtse Adviesgroep wordt ondersteuning geboden bij het organiseren van deze professionele dialoog en het oplossen van spanningen en conflicten binnen een organisatie. Met name is ervaring opgedaan bij het oplossen van conflicten in het hoger management en bestuur. 


Het gezamenlijk expliciteren en analyseren van een spanningsveld en het structureren van een proces dat tot een oplossing leidt, kan de opdracht zijn aan mediators die daartoe zijn getraind.

OPDRACHTGEVERS

De organisaties waarmee wij samenwerken zijn divers: onderwijsorganisaties (van basisscholen tot HBO-instellingen; van individuele docent en directeur tot een geheel team), zorginstellingen en diverse CvB’s en RvT’s. 


Een sterke oriëntatie op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing kenmerkt de beginjaren van de Utrechtse Adviesgroep en dat is nog steeds een belangrijk aandachtsveld. Ondertussen heeft de focus zich echter ook verbreed naar vraagstukken over normatieve professionaliteit en identiteitsvraagstukken van organisaties en bedrijven in andere domeinen.


Een belangrijk criterium voor ons werk is de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie tussen de opdrachtgever en de adviseur/begeleider. Het moet 'klikken'; er dient sprake te zijn van ’wederzijdse aantrekkelijkheid’.

 In de ruim 20 jaar van ons bestaan is succesvol met >100 instellingen samengewerkt.

opdrachtgevers
werkgezelschap

HET WERKGEZELSCHAP

Het werkgezelschap van de Utrechtse Adviesgroep is een netwerkorganisatie en bestaat uit academici die zowel wetenschappelijk-theoretisch als praktisch zijn geïnteresseerd.


Iedere deelnemer is in principe part-time verbonden aan de Adviesgroep en is daarnaast werkzaam binnen een onderzoeksorganisatie waarin de thema’s identiteit, levensbeschouwing (life orientation) en organisatie samenhangend in wetenschappelijk onderzoek worden bestudeerd. We werken dus met academici die de ambitie hebben om daarnaast óók in professionele praktijken ontwikkelingen in gang te zetten. Door de combinatie van wetenschappelijke expertise en betrokkenheid enerzijds en de projecten in de Utrechtse Adviesgroep anderzijds ontstaat een dynamische pendel tussen theorie en praktijk. Dat komt de kwaliteit van de adviseurs-, begeleidings- en onderzoeksactiviteiten in de Utrechtse Adviesgroep ten goede en daarmee is vooral dan ook de opdrachtgever gediend. 


De leider van het werkgezelschap is Cok Bakker.

Cok Bakker 2020.jpg

Prof.dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper en onderwijskundige. Hij is als hoogleraar ‘Levensbeschouwelijke vorming’ verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector ‘Normatieve professionalisering’ aan de Hogeschool Utrecht.

06-24552594 

contact
bottom of page